കേരള ആയുര്‍വേദ പഠന ഗവേഷണ സൊസൈറ്റി

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പൊതുജന പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം പോർട്ടൽ ചാർജ്ജ് ഓഫീസർ

പരാതി സംബന്ധിച്ച് വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് ബന്ധപ്പെടേണ്ട ഓഫീസർ :-

പേര് : ശ്രീ. നവാസ് എസ്

ഉദ്യോഗ പേര് : ഓഫീസ് സൂപ്രണ്ട്

ഫോൺ നമ്പർ : (മൊബൈൽ : 9847874082 ), (ഓഫീസ് : 0483-2751874)

സന്ദർശന സമയം : പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ വൈകുന്നേരം 3 മണി മുതൽ 4 മണി വരെ